در صورتی که انتقاد یا پیشنهادی از عملکرد بتن پارس ۳۲۱ دارید، می توانید با استفاده از فرم زیر با ما در میان بگذارید.

    در صورتی که انتقاد یا پیشنهادی از عملکرد صنایع بتنی زاگرس دارید، می توانید با استفاده از فرم زیر با ما در میان بگذارید.